Skip to content

Ilmiöpohjainen oppiminen ja ilmiöpohjaisuus osana peruskoulun yrittäjyyskasvatusta

  • Blogi

Ilmiöpohjaisella tai ilmiölähtöisellä oppimisella tarkoitetaan oppiainerajat ylittävää oppimista, joka sidotaan todellisen maailman ilmiöihin. Ilmiöoppiminen on puhuttanut etenkin viime aikoina, mutta käsitteenä ilmiöpohjaisuus on ollut esillä jo 80-luvulta lähtien. Pedagogisina käsitteinä ilmiöpohjaisuuden ohella käytetään myös termejä eheyttävä tai eheä opetus sekä monialainen opetus.

Ilmiöpohjainen oppiminen vastaa nykypäivän nopeasti muuttuvan maailman vaatimuksiin ja vahvistaa oppilaiden systeemistä ajattelua sekä kykyä luoda syvempiä syy-seuraussuhteita. Ilmiöpohjaisuus tukee myös maailmankuvan ja identiteetin rakentumista, sillä se antaa oppilaille tieteenalalähtöistä opetusta vapaamman tilan toimia ja oppia.

”Uuden opetussuunnitelman myötä kouluilla toteutettujen monialaisten kokonaisuuksien perusteella näyttäisi siltä, että oppiaineittain etenemisellä ja ilmiöpohjaisella opetuksella on potentiaalia toimia vastavuoroisesti toisiaan kehittävinä oppimisen tapoina: molemmilla keinoilla voi saada lisäeväitä sekä laaja-alaisten että oppiainekohtaisten tavoitteiden ja motivaation saavuttamiseen.”

(lähde: peda.net)

Ilmiöpohjaisuus osana peruskouluopetusta – Pikkuyrittäjät-ohjelma opetuksen tukena

Ilmiöoppimisen tulee olla tarkasti suunniteltua toimintaa, sillä sitä on kritisoitu etenkin sekavuudesta. Valmiit toimintamallit ja opinto-ohjelmat ainerajat ylittävän opetuksen tueksi auttavat opettajia sisällyttämään ilmiöpohjaisen oppimisen omaan työhönsä. Maksuttoman Pikkuyrittäjät-ohjelman mukana tulee opettajan opas, joka sisältää OPS -polun opetustyön suunnittelun tueksi. Pikkuyrittäjät-ohjelma tukee eheän oppimispolun rakentamista, monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelua sekä laaja-alaisen osaamisen opettamista.

Pikkuyrittäjät-ohjelmassa ainerajat ylittävä ilmiöpohjainen oppiminen perustuu siihen, että pikkuyrityksiä ideoitaessa ja pyörittäessä oppilaat pääsevät hyödyntämään opittuja taitoja niin äidinkielestä, matematiikasta, yhteiskuntaopista kuin kuvaamataidostakin saman projektin aikana. Kaikkiaan Pikkuyrittäjät-ohjelman opettajat nimesivät 12 eri oppiainetta sekä valinnaisaineen, kun kysyimme millä oppitunneilla he olivat käyttäneet ohjelmaa. Pikkuyrittäjät-ohjelmassa oppilaita rohkaistaan myös tuomaan vapaa-ajalla oppimiaan taitoja osaksi koulun arkea, jolloin koulun ulkopuolinen elämä tulee osaksi opetusta.

Pikkuyrittäjät-ohjelman kulku

Pikkuyrittäjät-ohjelmassa oppilaat tutustuvat omiin ja luokkakaverien vahvuuksiin, jonka jälkeen he ideoivat ryhmissä omat pikkuyrityksensä. Ohjelma on 18 tunnin maksuton kokonaisuus, joka koostuu 9 teemasta. Kunkin teeman käsittely kestää 1-2 oppituntia. Ohjelma huipentuu myyntitapahtumaan ja tilinpäätösjuhlaan.

Ohjelman aikana muun muassa oppilaiden ryhmätyötaidot, vuorovaikutustaidot sekä luovuus ja itseilmaisu kehittyvät. Myös tärkeät työelämätaidot, kuten itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen kehittyvät.

Lue lisää Pikkuyrittäjät-ohjelmastatutustu opettajan oppaaseen ja tilaa maksuttomat materiaalit koulullesi.

OPS-koonti

Ohjelma tukee valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteita:

  • eheä opetus – oppiaineet yhdistäen
  • laaja-alainen osaaminen – työelämätaidot ja yrittäjyys
  • monialainen oppimiskokonaisuus – ilmiö haltuun
  • aktiiviset ja yritteliäät kansalaiset – yhteiskuntaopin opetus
  • tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa – ohjelmointia unohtamatta
  • koulun ja koulun ulkopuolisten välinen yhteistyö – työelämän edustajat mukaan

 

Pikkuyrittäjät-ohjelma on osa voittoa tavoittelemattoman Nuori Yrittäjyys ry:n toimintaa. Myös opettajakoulutuksemme ovat aina maksuttomia.

Back To Top