Skip to content

Yleistietoa sovelluksesta:

Pikkuyrittäjät-mobiilipeli on oppimispeli, joka käsittelee yritteliäisyyttä, työelämätaitoja ja talouden hallintaa. Peli on kehitetty, jotta oppiminen ja taitojen harjoittelu olisi entistäkin hauskempaa ja monipuolisempaa. Pelissä syvennetään oppituntien teemojen sisältöjä. Peliä pelaamalla voi oppia muun muassa tuotteiden ja palveluiden suunnittelua, markkinoinnin keinoja, kiertotalouden perusteita sekä tapoja antaa palautetta. Pikkuyrittäjät-ohjelma on voittoa tavoittelemattoman Nuori Yrittäjyys ry:n alakoulujen opinto-ohjelma. Hallinnollisissa asioissa Nuori Yrittäjyys ry vastaa Pikkuyrittäjät-ohjelmaan liittyvistä tietosuoja-, rekisteri ja turvallisuusasioista.

1. Rekisterinpitäjä Nuori Yrittäjyys ry,
Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki info@nuoriyrittajyys.fi,
puh: 044 7287 837,
Y-tunnus: 1813465-6
2. Yhteyshenkilö Tomi Rytkönen,
Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki,
044 5356 393 ja info@nuoriyrittajyys.fi
3. Rekisterin nimi Pikkuyrittäjät-mobiilisovelluksen tietosuojaseloste
4. Käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste Rekisteröidyt ovat:

· Suomalaisten alakoulujen oppilaita

· Suomalaisten alakoulujen opettajia

· Muita Pikkuyrittäjät-ohjelmaan liittyviä henkilöitä tai toimijoita

 

Tietoja kerätään seuraaviin tehtäviin:

· Ohjelmaan ja sovellukseen rekisteröityneiden opettajien viestintätarkoituksiin

· Sovelluksen kehittämistarkoituksiin

· Tietoa siitä, mitkä tehtävät ja osat sovelluksesta ovat olleet suosituimpia

· Mahdollistetaan opettajille sovelluksen rekisteröityneille (oppilaille) seuranta pelissä etenemisestä. Opettajat näkevät vain oman ryhmänsä oppilaiden tietoja.

Tietojen käsittely perustuu tietojen antajan suostumukseen ja ohjelmaan osallistuvat opettajat ja oppilaat lisäävät itse tietonsa järjestelmään.

Tietoja käsitellään opettajat.pikkuyrittajat.fi -sivuston järjestelmässä ja tietojen käsittelijänä toimivat ohjelman vastuuhenkilöt eli opettajat.

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteröidyistä kerätään seuraavat tiedot sovelluksen sisällä:

· Nimimerkki

· Yrityksen nimi

Lisäksi sovelluksen hallintanäkymään opettajan rekisteröityessä häneltä pyydetään seuraavat tiedot:

· Etunimi

· Sukunimi

· Työsähköposti (opettajat), sähköposti (oppijat)

· Yksilöity luokkakoodi, joka toimii tunnisteena

· Koulun nimi

· Ryhmän nimi

 

Näistä tunnistettavia henkilötietoja sisällään pitäviä tietoja ovat opettajan hallintasivulla hänen etunimensä, sukunimensä sekä työsähköpostinsa.

 

Aiempien tietojen lisäksi osana sovelluksessa etenemistä ja tehtäviä, rekisteröityneet tuottavat erilaista mediasisältöä, jota kerätään sovelluksen palvelimille. Nämä sisällöt voivat olla:

– Valokuvia

– Videosisältöä tai muuta ääntä sisältävää materiaalia

– Rekisteröityneiden itse tuottamaa grafiikkaa tai kuvia fyysisistä tuotteista, kuten piirustuksia, mainoksia tai heidän valmistamistaan tuotteista.

Näiden sisältöjen syöttäminen sovellukseen on vapaaehtoista ja vaatii aina rekisteröityneen aloitteellisen toimen sisällön syöttämiseen. Sisällön syöttäminen vahvistetaan myös aina sovelluksen sisällä ennen sen siirtämistä sovelluksen palvelimelle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteröidyt itse syöttävät kaiken tiedon järjestelmiin koulutietoa lukuun ottamatta. Koulutieto on peräisin Tilastokeskuksen datasta kaikista Suomessa toimivista peruskouluista. Pyynnöstä kaikkia tietoja voidaan ylläpitäjän puolesta täydentää tai korjata.
7. Henkilötietojen vastaanottajat

/säännönmukaiset luovutukset

Henkilötiedot siirtyvät pelin kehittäjätahon eli NordicEdu Oy:n hallinnoimille palvelimille ja tietojärjestelmiin. NordicEdu Oy vastaa Pikkuyrittäjät-mobiilisovelluksen kehittämisestä ja päivityksestä, jonka myötä heillä on oikeus päästä käsiksi sovelluksen sisältöihin ja mahdollisiin henkilötietoihin. Pelin sisällöt kuten kuvat ja videot siirtyvät Amazon Web Services (AWS)-pilvipalvelimille, jonka tietosuojaehdot ovat luettavissa täältä.

 

NordicEdu Oy ja Nuori Yrittäjyys ry sitoutuvat, ettei henkilötietoja luovuteta organisaatioiden ulkopuolelle ilman rekisteröityneiden (opettajien tai oppilaiden) suostumusta.

 

Ohjelmaan liittyvää palautekyselyä varten opettajien sähköpostiosoitteet tallennetaan Surveypal-järjestelmään, oppimiskartoitusta varten.

8. Siirrot kolmanteen maahan  Henkilötiedot tallennetaan ohjelman verkkosivuston järjestelmään (opettajat.pikkuyrittajat.fi). Järjestelmä ylläpidetään Saksassa sijaitsevilla palvelimilla.
9. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysaikojen määrittämisen kriteerit Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin opettaja on rekisteröity sovelluksen käyttäjäksi. Tiedot hävitetään rekisteristä, kun sovelluksen käytön lopettamisesta on kulunut kolme vuotta tai välittömästi rekisteröidyn pyynnöstä. Sovelluksen lopettamisen jälkeen opettajan nimi ja sähköpostiosoite voidaan säilyttää edellieen myöhempää suoramarkkinointia varten, mikäli tätä ei erikseen kielletä.

 

Oppilaiden sovelluksen sisäisesti syöttämiä sisältöjä ja tietoja säilytetään niin kauan, kun oppilas on rekisteröityneenä sovelluksen käyttäjäksi. Tiedot hävitetään säännöllisesti sovelluksen päivittämis- ja kehittämistoimien yhteydessä, mutta koska sovelluksen sisällä ei käsitellä henkilötietoja, ei tietoa nimimerkeistä, yrityksen nimistä ja muista tiedoista hävitetä säännöllisesti.

10. Rekisterin suojauksen perusteet Ohjelman tietoja ei kerätä tai säilytetä manuaalisessa muodossa.

Sähköiset tiedot suojataan seuraavasti

· Tietojenkäsittelyjärjestelmään ja laitteistoihin pääsy edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

· Järjestelmä ei sisällä Henkilötietolain 11 §:ssä lueteltuja arkaluonteisia henkilötietoja eikä henkilötunnusta.

· Mahdollisessa tietoturvaloukkaustilanteessa Nuori Yrittäjyys ry toimii seuraavasti

· Järjestelmästä haetaan manuaalisesti raportti, joka sisältää kaikkien henkilöiden sähköpostiosoitteet. Raportin luominen käsin kestää noin 15 minuuttia, sillä vastaavaa raporttia ei normaalisti käytetä.

· Lista kopioidaan sähköpostiohjelmaan.

· Laaditaan kirje, jossa kuvataan havaittu loukkaus ja mahdollisesti vuotaneet tiedot.

· Pyydetään tietojen haltijoita ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin.

· Tarvittaessa järjestelmän kaikki salasanat voidaan nollata ja käyttäjä voi pyytää uuden salasanan ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus Rekisteröity opettaja voi kirjautua ohjelman verkkojärjestelmään ja tarkastaa omat tietonsa järjestelmästä opettajat.pikkuyrittajat.fi.

 

Rekisteröity oppilas voi tarkastaa omat syöttämänsä tiedot ja sisällöt sovelluksen sisäisesti kirjautumalla sovellukseen ja siirtymällä kyseiseen osioon, johon on tietoja syöttänyt.

 

Tarvittaessa rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisterissä käsitellään. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

12. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon korjaamista Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Vastaavasti rekisteröity voi kirjautua järjestelmään ja korjata häntä koskevat tiedot kirjautumisen jälkeen avautuvalta sivulta.

13. Rekisteröidyn muut oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista rekisteristä, henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

Jos rekisteröity vaatii henkilötietojen poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä, pyyntö toteutetaan, mutta samalla rekisteröidyn mahdollisuus osallistua kurssille päättyy, sillä ilman kurssijärjestelmän osallistujatietoja ei kurssin opettajilla ole mahdollisuutta suorittaa arvostelua tai henkilöllä palauttaa kurssin tehtäviä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että Nuori Yrittäjyys ry ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800

00521 HELSINKI

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Vaihde: 029 56 66700

www.tietosuoja.fi

Back To Top